Menu

Výstava Jakuba Hadravy

Jakub Hadrava

Bakalářská práce "Má mysl", Plzeň 2012

Téma a důvod jeho volby

Po nadšení, které ve mně vyvolala práce v otevřené krajině, jsem chtěl i bakalářskou práci vytvořit přímo na místě v krajině. Proto jsem přijal výzvu prof. Beránka sochařsky reagovat na opuštěné, čirozpadlé kostely. Pochopil jsem totiž, že síla sochy z velké části pramení z místa, kde je socha umístěna a kde „ožívá“. A je-li s místem, kde se nachází, v souladu. V takovém případě vzniká synergie síly místa a sochy a může tak vzniknout i neobyčejně silné spojení. Vybral jsem si tento úkol, protože chci zdokonalit tento „cit“ (schopnost) naslouchat místům a adekvátně na ně reagovat. Uvědomil jsem si, že opuštěné stavby obecně a zejména pak kostely jsou neobyčejně zajímavá a silná místa. Tvořit sochy do takových prostor je tak pro mě výzvou.

Téma práce bylo dané: Má mysl. Možná podoba se vyvíjela společně s tím, jaké prostory pro mou práci připadali v úvahu. Po časově náročném hledání vhodného místa jsem ji nakonec realizoval v kostele sv. Jiří v obci Luková u Manětína, kde jsem využil relativně zachovalých lavic a vytvořil do nich zahalené figury věřících. Pro význam celé práce je ovšem důležitý jistý širší kontext, zejména politický, sociální a teologický.

CÍL PRÁCE

Cílem bylo přiblížit divákovi svět minulý, kdy kostel využívali lidé, pro které byla víra přirozenou součástí života. Víra měla velký vliv na utváření jejich osobnosti.

Každý den vedeme válku o zachování člověka v člověku, o zachování lidské tváře. Není však lehké zůstat člověkem a nezapomenout kdo jsem a proč jsem tady. Každý je z počátku „dobrým“, má ideály, podle kterých chce žít. Postupně na něj však vnější svět tlačí a člověk začne dělat kompromisy, postupně ztrácí svou tvář, až jednoho dne je někým, kým nikdy nechtěl být a dál (mnohdy mimoděk) předává tento přejatý model chování a nazírání na svět. Z tohoto začarovaného kruhu se člověk dostává těžko, ale možnosti zde jsou a jedna z cest může vést právě skrze křesťanství.

Kostel jakožto místo, kde se člověk setkává s bohem, se svým morálním učitelem, je místo, které je podle mého názoru primárně určeno k pěstování dobra v lidech. Fakt, že tyto stavby nyní zejí prázdnotou a chátrají se promítá i do stavu dnešních lidí, kteří rovněž duševně chátrají a následně se rozpadají. Chtěl jsem na tuto problematiku upozornit a přimět náhodného pozorovatele zamyslet se nad tím, na jak významném místě právě stojí. Jakou roli toto místo hrálo v životě lidí ze starého světa a jakou roli by mohlo a nebo mělo hrát dnes? V neposlední řadě jsem se chtěl pokusit o navrácení určité posvátnosti tomuto prostoru, o kterou přišel nešetrným zacházením a hlavně nezájmem místních obyvatel.

Hledání a výběr místa

Najít vhodné místo se ukázalo jako poměrně náročný úkol, který zabral většinu času celého procesu. Nikdy dříve jsem se v podobné situaci neocitl a neměl zkušenosti s hledáním určitého prostoru nebo objektu. Objížděl jsem vytipovaná místa. Dokumentoval jsem je a následně jsem se snažil spojit s majiteli objektů a vyjednat s nimi spolupráci. Jelikož mnohé kostely dnes již nepatří církvi, ale soukromým majitelům, nebo dokonce firmám, není vždy snadné se s nimi spojit nebo domluvit. Daleko nejefektivnějším způsobem se nakonec ukázalo spojit se nejprve s majitelem či správcem objektu telefonicky, domluvit spolupráci a teprve následně si místo prohlédnout a zdokumentovat. Při výběru kostelů jsem vycházel především z již zmíněné knihy Ohrožené kostely, která je koncipována jako katalog. Vybrané objekty jsou vyobrazeny na fotografiích a stručně popsány. Kniha je ale z roku 2007 a některé fotografie jsou dokonce ještě starší. V dalších případech není z fotografií pochopitelná skutečná podoba objektu. Proto bylo nutné zjistit aktuální stav objektů. Mnohým se díky této knize dostalo pomoci a nyní již nejsou na seznamu ohrožených staveb. Některé jsou naopak v ještě v zbědovanějším stavu, než před publikací v katalogu.

Zpočátku jsem uvažoval o větších instalacích spíše abstraktního charakteru. Pro ty je ovšem potřeba velký, zastřešený prostor a volné pole působnosti. Jako ideální prostor se jevil kostel povýšení svatého Kříže v Chebu. Jedná se o opuštěný klášterní komplex, jehož kostel během totalitního režimu využívali pohraničníci jako tělocvičnu. V současnosti je objekt uzavřený a jeho zkáza se blíží každým dnem. Bohužel zmíněný komplex vlastní podivná korporace, existující pouze v rejstříku firem, její majitel je turecké národnosti a nepodařilo se mi se s ním spojit.

Jelikož tento zajímavý prostor nešlo využít, tak na konci hledání připadaly pro můj záměr v úvahu pouze dva kostely:

Kostel sv. Anny v Olešné u Stráže, kam jsem po konzultaci s profesorem navrhl figury věřících. Tento kostel je výjimečný hned ze dvou důvodů. Jednak je téměř na konci svého fyzického života. Klenba kostela se může zřítit doslova každým dnem. Stav zkázy, nebo destrukce je umocněn bujnou vegetací, která kostel pomalu pohlcuje a prorůstá jím, takže místo má velmi působivou atmosféru. Druhou ojedinělou předností tohoto objektu, potažmo jeho majitelky, je skutečnost, že je zde ochotna svolit téměř ke všemu, co bych v kostele mohl chtít vytvořit.

Druhý kostel, pro který jsem se nakonec rozhodl, je již zmíněný sv. Jiří v Lukové. Vybral jsem si jej proto, že je pro figury věřících stejně vhodný, ne-li vhodnější, než objekt v Olešné a kromě toho je interiér mnohem zachovalejší. Vlastník kostela, katolická církev, by rozsáhlejší, popřípadě kontroverznější instalaci nepovolila, což bylo dalším důvodem pro volbu Lukové, jelikož se tak neuzavírá možnost vytvořit v kostele v Olešné něco, co by v Lukové „neprošlo“.

Církev samotná se snaží objekt zachránit, k čemuž mohou sochy věřících přispět, protože mohou upoutat pozornost veřejnosti. Objekt je sice zamčený, ale je možné dovnitř nahlížet okny. Tento fakt mimo jiné posílí i působivost instalovaných soch. Krom toho lze předpokládat, že sochy na místě vydrží déle, než v nezabezpečeném objektu, neboť figurální plastiky jsou lákavým cílem zlodějů a vandalů, jak již z vlastní zkušenosti vím.

4.2 Popis místa

Luková

„Ves ležící 5,5 km severozápadně od Manětína v údolí mezi Domašínskou a Mezínskou horou. Nemá výraznou sídlištní podobu, je však zdaleka viditelná.

První zmínka o obci je v zakládací listině kladrubského kláštera k roce 1115, ale již roku 1253 přešla manětínským Johanitům . V letech 1420 – 1546 náležela Luková Švamberkům jako součást panství Manětín, v jehož držbě je vystřídali Šlikové, Hrobčičtí a Lažanští, kteří zde koncem 17. stol. zřídili panský dvůr a koupili i do pol. 17. stol. nezávislý zemanský dvůr. Luková byla farní vsí pro Zhořec, Domašín, Mezí a Vanifkův mlýn. Ves, v níž v roce 1946 bylo 22 domů a z nichž část byla zbořena, či slouží převážně rekreaci, je ohrožena zánikem.

Vsi dominuje kostel sv. Jiří na návrší, který byl již v roce 1352 farním, prošel několika přestavbami. Pozoruhodná, vývojově složitá stavba má cennou, raně gotickou sakristii ze 3. čtvrtiny 13. století, která byla připojena k staršímu nedochovanému presbytáři, nahrazenému novým ve druhé čtvrtině 14. století. Za husitských válek byl kostel pobořen. Po opravě v 16. století se z gotické stavby zachoval pouze presbytář se dvěma poli křížové klenby s jednoduchým plochým svorníkem, a sakristie s křížovou žebrovou klenbou na pyramidálních konzolách se svorníkem s vyrytou růží. Po požáru v roce 1796 byl kostel obnoven a přestavěn znovu v letech 1854 – 1858 novorománsky a novogoticky, včetně připojené věže, která byla jako jediná část kostela obnovena ještě roku 1992. K obdélné gotické lodi s pětibokým závěrem přiléhá na severu pravoúhlá sakristie, na západě hranolová věž s jehlancovou střechou. Novorománským portálem na jižní straně se vstupuje do plochostropé lodi, kde je na triumfálním oblouku nápis z evangelia sv. Lukáše „Mein Haus ist ein Bethaus“ (Můj dům je domem modlitby). Interiér kostela měl novorománskou a novogotickou výbavu z roku 1858. Hlavní oltář zdobil obraz sv. Jiří od plzeňského malíře J.Herzoga. Postranní oltáře doplňovaly obrazy Panny Marie a Srdce Ježíšova od malíře K. Javůrka z roku 1876. Kamenná křtitelnice z doby kolem roku 1620, se třemi génii tvořícími nohu nesoucí kalich, je přenesena do kostela svatého Jana Křtitele v Manětíně. Interiér Lukovského kostela je značně poškozený.“

Z výše uvedené výbavy kostela se dnes na místě nedochovalo téměř nic. O tom, že byl kostel hojně využíván svědčí kniha Posvátná místa království českého, kde je uveden nejen počet křesťanů z přifařených obcí, ale i jména nejstarších farářů, kteří v kostele působily od roku 1357 :

„Duchovní správu obstarává farář. Patron: Matice náboženská.

Místa přifařená: Luková 141 věřících. Škola 2 třídy, Domašín 113 věřících, Horec (Zhorec, něm. Hurz) 142, Mezí (Moesing) 153, celkem 549 křesťanů. Obyvatelstvo německé.

Farní kostel připomíná se tu již od poloviny 14 století.

Nejstarší známí plebáni: Karel zesnulý roku 1357, Mikuláš uveden do úřadu roku 1357, zemřel téhož roku. Jan, syn Václavův z Dubé v letech 1357-59, atd...

Podací právo náleželo tehdáž Johanitům.

Po válkách husitských drželi zdejší faru zprvu kněží katoličtí, potom ultrakvističtí a posléze luteránští. Po jejich vypuzení fara zanikla a osada připojena k Maňetínu. Duchovní z Manětína konávali v Lukové bohoslužby každou třetí neděli a o prostředním svátku po božích hodech.“

 

Číst dál...

Luková – článek o zanikající vesnici

Pramen: Pamětní kniha fary v Lukové, založená v r. 1863 farářem Antonínem Ottem, uložena na farním úřadě v Manětíně. Kniha  je psána německy, latinsky a česky od 1863 do 1960. Poslední zápisy jsou od děkana Františka Wonky.

Luftbilder-009Jednou z krásně položených vesniček Manětínska je velmi stará obec Luková, situovaná na úbočí výrazného vrchu Chlumská hora s výhledem do krajiny. Dnes je téměř neobydlená, využívaná většinou jen pro rekreační účely v letní sezoně. Ještě v první polovině 20. století patřila k živým obcím se školou a středověkým farním kostelem svatého Jiří, který vzdoruje času, zastíněn stromy a křovinami, bujícími na starém hřbitově.

Její dlouhá, a možná ke svému konci se blížící historie začíná první písemnou zmínkou ve 12. století, kdy je jako ves „Lukow“ uváděna v donaci knížete Soběslava klášteru plaskému.1 S ním Luková nevydržela dlouho, protože se již ve 14. století objevuje v souvislosti s johanitskou komendou v Manětíně, s nímž jsou pak její osudy spojeny dodnes.2

Dominantou Lukové je stále i v roce 2008 kostel sv. Jiří, regotizovaná středověká stavba, přestavěná v roce 1800 po zhoubném požáru, který vypukl v roce 1796, kdy z barokního kostela zůstalo pouze starší středověké zdivo. Poslední stavební obnova proběhla v roce 1858, poté byla pozornost zaměřena na interér, jehož oltáře byly vysvěceny od roku 1862.

O kostele jsme nechali samostatný článek.

Drobné památky

130702 Lukova 003Drobné památky z 19. století zachycuje kronika pro farní obvod a okolí. Roku 1834 byla postavena nová kaplička v Mezí za 509 zl. za velké podpory dvou gruntů, roku 1851 si obec Mezí opatřila nový zvonek do kapličky, který vážil 50 liber a stál 51 zl., a starý rozbitý zvon byl dán zvonaři do Plzně. V letech 1839-43 byla postavena  kaple v Domašíně, zasvěcená sv. Václavu. Roku 1851 byl postaven v Lukové kříž u hřbitova. Roku 1851 byla postavena kaplička ve Zhořci od sedláka Johana Postla z čp. 20. R. 1890 byl postaven dřevěný kříž v Lukové a nový dřevený kříž na cestě do Mezí nahradil již zchátralý. Roku 1905 na újezdecké silnici nechal postavit sedlák z Mezí Rössler kamenný křížek. Kolem přelomu 19. a 20. století byl pořízen nový zvon do kaple ve Zhořci a kamenný křížek v Holubím mlýně. K náboženskému životu patřila každoroční pout do Skoků.

Když v roce 1836 probíhalo sčítání obyvatel, patřilo k lukovské farnosti 542 duší.

Faráři a učitelé

Jako červená nit se táhne ranými církevními dějinami otázka samostatnosti lukovské fary a jejích příjmů. Její nová etapa nastala za josefinských reforem po zrušení klášterů. Tehdy vznikla lokálie v Lukové s duchovním s titulem „capellanus localis“. Do r. 1784 byla Luková filiálkou k Manětínu a každou třetí neděli zde byly bohoslužby, za něž  od Náboženského fondu dostával lokálista ročně 300 zl. a roční paušál na štole činil 8 zl. Luková spolu s Zhořcem a Domašínem patřila k děkanátu Manětín, Mezí k Nečtinám. Prvním lokalistou byl Prokop Wolrab (1787-1805), za něhož se po dobu oprav vyhořelého kostela sloužilo v místnosti financované Náb. fondem. Druhým lokálistou byl Franz Xav. Brenner (1806-14), pak následovali Max. Weigler 1811-1819, Josef Low do 18l9, Franz Vodička do 1825, dále Anton Klieber do 1826, Johann Lieber do 1840.Roku 1838 založil školku na stromky farář Lieber, který nasázel švestky, hrušky a jabka do farní zahrady. 

Lukova-pohlednice-sbirka-MT-11490V letech 1840-46 byl lukovským farářem Werner, v letech 1846-50 následoval lokálista Peutelschmied. V letech 1850-55 byl farářem Anton Solnner, za něhož byla roku 1851 dostavěna budova lukovské lokálie, která se od roku 1855 stala farou. Za půl století se opět opravoval kostel  za faráře Kučery (1894-98), o němž se psalov kronice, že hrával s vesničany karty. Farář Bláha, který také ze svého pro faru leccos opatřil, vylíčil podrobně dobu počátku 20. století včetně života v obci do 1912. Kostelník hraje dobře na housle, ale chlastá.  Děti ve škole jedly chleba s marmeládou nebo suchý. Škola v Lukové měla osvíceného učitele Langa, který založil Raiffaisenku, hasiče ve Zhořci a zemědělský spolek. V kostele zadarmo hrál na varhany. 

Hospody, zábavy, zvyky

Každodenní život na vsi popisuje farář na počátku 20. století takto:

„V hospodách se mluvívalo o hospodářství, zpívalo se, ženy byly hádavé, muži spíše mlčenliví. Do hospody chodili spíše chalupníci, dopoledne popíjeli šnaps, večer pivo a hráli karty, sedláci naopak museli víc pracovat na poli a byli  šetrnější. Jedině koncem týdne si také zahráli karty, většinou se pak při harmonice tancovalo po domech a ne v hospodě. Např. kateřinské hudby a tancovačky končily rvačkami se smrtelnými úrazy. Jednou podezřelý vrah utekl do Ameriky. Hospodáři nechtěli kupovat nečtinské pivo, protože pivovar bral vodu z rybníka (šenk piva byl v koncesi od panství Nečtiny). Na posvícení nebo masopust dávala vrchnost pivo zdarma, úředníci něco peněz a děvčata sbírala také po domech, takže na každého vyšlo 6 l piva a o půl noci chleba s máslem. Také v panském dvoře byl šenk, který musel za 1/4 roku vyšenkovat minimálně 1/4 hl piva, aby nepřišel o koncesi. Nemanželské děti ve vsi nebyly, zbožní lidé chodili do kostela a ke zpovědi v neděli, ve všední den kostel zel prázdnotou. Po obcích se slavily různé svátky, např. v Mezí sv. Florián, velký svátek byl i sv. Josef, od r. 1906 sv. Martin. V této době ještě fungovali obecní pastýři a vesnické kovárny. Na Tři krále se světila  voda a lidé ji doma uchovávali, nejčastěji v kropenkách a na její účinek velmi věřili. Na Lichtmesse (Hromnice) se světily svíčky v kostele, o nichž věřili, že je ochrání před bouřkou. Na sv. Blažeje chodili do kostela téměř všichni lidé. Na Popeleční středu bývala účast slabší, protože mnozí, podle slov faráře, vyspávali masopust. V půstu chodili děti a ženy v černých šatech do kostela.

130702 Lukova 006Statky byly středně velké, ale téměř každý zadlužený, pole byla rozumně obdělávána, dobytka nebylo mnoho, většinou se k tahu užívali voli, koní je jen 5 párů ve třech vsích. Selský stav ohrožovaly nároky služebnictva – čeleď a děvečky kromě platu ještě dostávaly naturálie - boty, kabát, 2 košile, 3 zástěry, brambory a stravu. Bylo málo pomocných sil, chyběl pro ně i dostatek ubytování, selské ženy musely pracovat na poli a domácnost nestačily dobře vést, špatně se tu vařilo. Lépe bylo domkářům, kteří neměli tak velká pole, a přesto měli víc ve spořitelně v Lukové. Na jaře odcházelo mnoho lidí za službou do Karlových Varů, Mariánských Lázní nebo za prací do Bavorska a Saska, což  narušovalo rodinný život. Muži si v cizině sice vydělali dost, ale ženy zatím doma dřely na polích. Dívky dělávaly v létě v západočeských lázních číšnice. 

Lukova-Winter12-033Panský dvůr v Lukové se zaměřil na pěstování husí a pod dozorem šafáře zde pracovali čeští pacholci, kteří mluvili lámanou němčinou, a starší lidé, protože mladší byli zpravidla mimo ves. Zaměstnanci dvora dostávali deputát a plat. Za starého hraběte, který nedbal o hospodářství, se toho dost rozkradlo, nový je pořádnější. Zmíněný obchod s husami zde byl velmi rozšířený. Prodané živé husy se  vyvážely se do Saska.

Ze spolků zde byl činný hospodářský, který nakupoval a vykupoval plodiny, případně radil v zemědělství a subvencoval vzorné chovy různých dobytčích ras. 

Spojení s Manětínem bylo kvalitativně vylepšeno přes Újezd po silnici, kterou nechal roku 1901 na vlastní útraty postavit hrabě Lažanský a z Lukové tam vysázeli podél cesty švestky. Farář se staral o pěstování ovocných stromků a také rok 1908, který završil 60. jubileum vlády Františka Josefa, znamenal vysazování tzv. císařských stromů.  

„Pryč od Rakouska, pryč od Čechů.“

Lukova-04Stěžoval si na pronikání protestantismu přes německé pastory a řadou časopisů ze severu Čech. Proti odpadání z katol. víry jsou organizovány misie. Farář udělal hřbitovní řád pro pohřbívání dětí a dospělých.  Mezi Němci v Čechách vládne hnutí Pryč od Čechů -  založili si staroněmeckou stranu a chtěli by se připojit k německé říši (1903) a také šíří protestantismus Obojí katolický farář odsuzuje.  Zvl. p. Gröschl z Mezí byl této orientace staroněmecké a sám přispíval do časopisů. Diezel,  zedník pracující v Sasku a pak žijící v Mezí je také protičeský a protestantský. Také chtěli zdejší Němci pryč od Manětína do žlutického okresu, ale ten byl zadlužen stavbou dráhy, tak si to nakonec rozmysleli.

Poštovní posel  z Manětína do Lukové (trasa Chlum, Luková ,Ujezd), nosil i zboží a za kg se platilo 10 hal.  Zboží je  tu drahé, proto se lidí stěhují do měst. Roku 1905 zřízení studni v Lukové, 1905 koupena pro kostel křížová cesta. Pro nedostatek bytů je málo čeledi. Pronájem honiteb, 1907 volby do řís. sněmu s letáky a vznik nových polit. stran. Volební okresek zahrnoval Bochov, Žlutice, Jesenici a německé Manětínsko - Zde byli 4 kandidáti -   staroněmecká strana, agrární,  nově vzniklá křest. sociální a sociální. Kromě Židů v Krašově a Nečtinech volili všichni staroněmeckou nacionalistickou stranu.

Staví se tu a tam nové domy zač. 20. století, pak konec.

 

Číst dál...

Kostel sv. Jiří

Kostel-celek-5Dominantou Lukové je stále i v roce 2008 kostel sv. Jiří, regotizovaná středověká stavba, přestavěná v roce 1800 po zhoubném požáru, který vypukl v roce 1796, kdy z barokního kostela zůstalo pouze starší středověké zdivo. Poslední stavební obnova proběhla v roce 1858, poté byla pozornost zaměřena na interér, jehož oltáře byly vysvěceny od roku 1862.Písemné prameny umožňují nahlédnout do stavu dnes již téměř zaniklého majetku. Začtěmě se proto do inventářů, protože mobiliář v mnohokrát vyloupeném a poničeném kostele nenajdeme. Inventář kostela a fary v Lukové z roku 1873 (v pražské arcidiecési spatronátem Náboženského fondu) uvádí kostelní budovu s věží. Kostel v Lukové stojí od roku 1352, stranou farního dvora směrem k severovýchodu obce. Je pokrytý břidlicí, má 9 oken, 2 vchodové dveře, kůr a na severní straně gotickou sakristii, postranní kaple žádné nemá. Jeho tehdejší cena činila 16 000 zl. rak. měny.

Lukova-03Další církevní budovou byla fara. Ta patřila mezi tzv. temporalia, (světský majetek) a stojí sto kroků od kostela. Původní fara zřízená roku 1784 jako obydlí lokalistovo zchátrala a v r. 1852 byla nově vybudována z kamene, cihel a vápna a pokryta břidlicí. Obydlí duchovního tvořily dva velké a dva malé pokoje, kuchyně a sklep, ve dvoře kolny na dříví a uhlí, stáj ze dřeva. Fara byla obehnána  vysokou kamennou zdí, krytou kamennými deskami. V tomto stavu byla popsána ještě 1913 ani v budoucnu se staré budovy příliš nezměnily. Její cena byla odhadnuta na 735 zlatých. Hřbitov ležící kolem kostela byl v inventáři oceněn na  800 zlatých.

V interiéru kostela bývaly tři oltáře: hlavní oltář, hnědozeleně štafírovaný, částečně zlacený, s obrazem sv. Jiřího a se dvěma pozlacenými sochami v životní velikosti, představujícími sv. Petra a sv. Pavla. (Celek byl oceněnen na 2 760  zl. rak. měny). Stejně jako hlavní oltář byly štafírovány oba postranní oltáře, na epištolní straně s obrazem Spasitele světa, na evangelijní straně postraní oltář s obrazem Immaculaty (každý v ceně 1 370 zl. rak. měny). Ze stejné zařizovací vlny byla pořízena dřevěná kazatelna (95 -100 zl.). Lavice a zpovědnice v kostele byly natřené hnědou olejovou barvou (17 kusů v ceně 460 zl.).

Lukova-zvon-letopocet-zvonuSmutné osudy měly též lukovské zvony. V roce 1828 přivezli do Lukové zvon o váze 16 liber z Prahy z kajetánského kostela. O původní staré zvony kostel připravily požáry a světová válka. Velký věžní zvon o váze 620 liber za 1 240 zl CM byl v roce 1918 odvezen na válečné účely stejně jako střední zvon o váze 423 liber za 846 zl. CM a zvon na sanktusní vížce za 10,50 zl CM. 

Když v roce 1796 vyhořel kostel v Lukové, stát zůstala pouze klenba presbytáře a sakristie, poškozeny byly zvony a varhany, kov byl znovu použit a ze špitálu v Manětíně byl dán zvonek do Lukové. Starý pozitiv byl roku 1830 prodán a zakoupeny nové varhany, jež postavil Jan Gut, varhanář z Čisté. Varhany měly 6 rejstříků s pedálem a oceněny byly na 600 zl. V roce 1833 je štafíroval malíř  N. Müller ze Žlutic za 12 zl. 

Vybavení interiéru doplnila ještě stará renesanční křtitelnice, tesaná z pískovce se dvěma cínovými vědry na křestní vodu za 8,40 CM. Bohaté bylo též liturgické vybavení z kovů, devocionálie a drobné svátostiny.

Lukova-01Mezi kostelní náčiní patřil kalich se stříbrnou kupou a patenou, bronzové ciborium se stříbrnou kupou, měděná pozlacená monstrance, pacifikál, vykuřovadlo z čínského stříbra, trojdílné misky na svaté oleje v pouzdře z alpaky, nádoba na olej pro nemocné, pozlacená patena, 2 mosazné oltářní svícny, 6 svícnů z pozlaceného plechu na postranní oltáře, 6 cínových velkých svícnů, 4 dřevěné pozlacené svícny, 6 dřevených hnědě štafírovaných svícnů, 6 svícnů z amalgamového skla, kropenka mosazná a cínová, nádoby na svěcenou vodu, stříbrná lampa s řetězy pro hlavní oltář, malá stříbrná lampa, cínová lampa, dřevený pozlacený lustr, boží hrob dřevený, máry, postříbřený pohřební kříž, 3 kříže na tabernáklu, procesní, závěsný a pohřební křížek, socha panny Marie dřevěná štafírovaná, pontifikální trůn, sedačka do sakristie, skříň na paramenta, skříň na prádlo se 3 zásuvkami, skříň na šaty, stůl v sakristii, podnožka, plechová lucerna na tyči, cínové křestní konvičky, cínová křestní slánka, cínová schránka na hostie, železná forma na pečení hostií, napichovač hostií, plechová trouba na pečení hostií, kostelní pečetidlo mosazné, kanonické tabulky, housle, klarinet, cello, notový pult na kůru, pult na knihy, dvě dřevěné klapačky na velikonoční týden, desítky litrugických oděvů a textilií, 6 korouhví, 14 obrazů křížové cesty, obraz sv. Antoníčka Padovského, sv. Barbory, starý obraz sv. Antonína, sv. Martina, Panny Marie Pomocné, sv. Josefa, Anny, Poslední večeře Páně, 2 obrazy Panny Marie s anděly, 1 obraz Maří Magdaleny, přenosné oltáře (altaria portatilia), věnec na monstrance, oltářní větve s papírovými růžemi, vázy, 6 umělých palem, 24 lampiček z barev. skla, 1 misál, 50 zpěvníků, misály a rituály, náboženské knihy. 

Ve farním archivu byla uložena pamětní kniha a 16 svazků matrik, indexy k matrikám, stará židovská matrika a řada knih nadací, ohlášek a doklady k běžné církevní agendě. 

130702 Lukova 006

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS